Gajan Biogas AB

Gajan Biogas AB ägs av Gunnar och Anita Gustavsson. Företaget har drivit en suggpool sedan 1991 och har sedan 2003 varit delägare i BergUngen AB. Biogasanläggningen är placerad strax intill BergUngens svinstallar. Anläggningen kommer att togs juli 2012 och är den första anläggningen inom konceptet Biogas Brålanda. Anläggningen är en nyutvecklad energieffektiv anläggning för att producera biogas till fordon och bygger på en termofil rötningsprocess (55°C). Substrat i form av svingödsel kommer att pumpas från BergUngens svinstallar samt från Bergs Suggpool 2,7 km öster om anläggningen.

  

 

 

 

 

 

 

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen tar hand om svingödsel från BergUngens svinstallar (ca 10000 ton/år) samt från gården Berg (ca 3000 ton/år), belägen 2,7 km öster om anläggningen. Biogasanläggningen ingår i Biogas Brålanda där flera gårdar är sammanbundna med gasnät för att kunna transportera biogas till en central uppgraderingsanläggning. Biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet och säljs vidare till en lokal tankstation, eller distribueras vidare för försäljning. Biogasanläggningen är även sammankopplad med gården Berg med en gödselpumpledning för att kunna pumpa gödsel till och rötrest från anläggningen. Pumpledningen är 2,6 km. Till gården Säby, ca 1,4 km söder om anläggningen, finns en ledning för att pumpa rötrest. Anläggningen är byggd för att på ett pedagogiskt bra sätt kunna ta emot studiebesök. T.ex. är maskinrummet extra stort för att kunna ta emot många besökare.

Övergripande beskrivning av vad som händer i anläggningens process

Från mottagningsbrunnen matas substratet till en blandningstank där omblandning sker för att få ett homogent substrat till rötkammaren. Rötkammaren beskickas genom att substratet förvärms i en värmeväxlare för att minska temperaturdifferensen mellan rötkammare och substrat. Rötkammaren rörs om genom pumpomrörning. Rötkammaren värms även upp via pumpomrörningen. Rötprocessen är termofil vilket betyder att rötkammaren har en temperatur på ca 55°C. När substratet lämnar rötkammaren pumpas det till en kyltank. Där kyls rötresten aktivt ner till en temperatur under 20°C för att återvinna energi och minimera metangasavgång från rötresten. Gasen kyls ner via slamfällor och renas via partikelfilter. Därefter tryckhöjs gasen och kyls ner igen till en daggpunkt under 2°C.

Positiva miljöegenskaper/effekter jämfört med mer traditionella metoder

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används för fordonsbränsle och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för fordonsbränsle.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln.
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna.
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och bidrar till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Övrigt av intresse

Anläggningen är unik i Sverige med rötning av gödsel vid termofil temperatur (55°C). Anläggningen är nyutvecklad för att producera biogas till fordonsdrift vilket medför liten förbrukning av energi till gasproduktionen samt att ingen gas används för att värma anläggningen. Leverantören Elis Johansson Smides AB har utvecklat en unik anläggning med stöd från konsultföretaget Biosystem. Att anläggningen ingår i Biogas Brålanda med ett gasnät för att transportera gasen är unikt i Sverige och Europa. Anläggningen är byggd för att kunna ta emot besök, och har för detta ändamål t ex kameror i rötkammaren och extra förstärkta ramper och trappor för att kunna studera rötkammaren.

Tekniskt

Produktionssiffror

271 925 Nm3 biogas/år
271 925 Nm3 biogas/år
1 594 MWh

Använd teknik

Termofil process (55°C).
Pumpomrörning av blandningstank, rötkammare och kyltank.
Kyld rötrest för energiåtervinning för att värma rötkammaren.
Värmepump för uppvärmning av rötkammaren.
Omrörning med skärande pumpar för att finfördela substrat.
Propelleromrörd huvud- och efterrötkammare.
Blandningsbrunn för att kunna ta emot extern material.

Process

Övrigt

Leverantörer

Company Kontakt Contact details
Elis Johansson Smides AB Anders Swedenfeldt 0522-10405
 • Hitta till oss

  Adress

  LERHULT 6
  464 92 Mellerud
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  0046 520 136 04

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss