Brunsbo Gård, Skara

Gården Brunsbo ligger strax utanför Skara. Gården och anläggningen ägs av Skara stift med Anders Gustavsson som arrendator. På gården bedrivs lantbruk och gasproduktion. Lantbruket består av växtodling och slaktsvinsproduktion. Biogasanläggningen byggdes 2009 och invigdes 2010. Anläggningen har en huvudrötkammare och en efterrötkammare och rötningen sker mesofilt. Biogasen används för att producera el, varav en del förbrukas på gården och resterande del säljs till elnätet. Värmen som bildas av gasmotorgeneratorn används till att värma svinhus och verkstad. Rötresten används i växtodlingen.

  

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen tar hand om gödseln från gårdens 1970 slaktsvinsplatser. Dessutom används substrat som rapsolja och potatisskal. Ca 5000 ton svinflyt används på årsbasis. Rötresten används i företagets växtodling.
Biogasanläggningen genererar årligen 150 000 Nm3 rågas vilket omsätts till 750 MWh. Av detta används ca 1/3 till el, 1/3 till värme och 1/3 till anläggningen.

Anläggningen är byggd av Skara stift med syfte att vara ett föredöme samt för att minska lukten från gödseln då gården ligger nära stadsbebyggelse.

Övergripande beskrivning av vad som händer i anläggningens process.

Flytgödseln blandas med externa substrat i en blandningsbrunn. Från blandningsbrunnen pumpas substratet till rötkammaren via ett inmatningssystem. I rötkammaren rötas materialet mesofilt vid 38 grader. Omrörningen sker via en propelleromrörare. Den totalomrörda kammaren bräddas över till en efterrötkammare. I efterrötkammaren finns en propelleromrörare. Från efterrötkammaren bräddas materialet ut i rötrestlagret. Gasen som bildas i efterrötkammaren och huvudrötkammaren tas ut i toppen på kamrarna och leds till vattenkondensbrunnen och till en kylslinga för att rena gasen. Därefter kan gasen antingen lagras i lågtryckslagret, förbrännas via en gasmotorgenerator som producerar el och värme, eller förbrännas i en gaspanna som producerar enbart värme. Huvudrötkammaren värms med värme från gasmotorgeneratorn eller gaspannan. Efterrötkammaren kyls genom värmeväxling med pumpbrunnen som förvärms. Se vidare processbild.

Positiva miljöegenskaper/effekter jämfört med mer traditionella metoder

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används på gården för el- och värmeproduktion och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för el- och värmeproduktion.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln, då anläggningen och gården ligger statsnära.
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna.
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och bidrar till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Övrigt av intresse

Anläggningen är byggd för att inspirera och visa på ett gott exempel. Rötrestlagren har t ex täckts med tak för att minska ofrivillig avgång av bl a kväve. Anläggningen bygger på svensk teknik från Götene Gårdsgas

Teknisk anläggningsinformation

Produktionssiffror

150 000 Nm3 biogas/år.
750 MWh.

Använd teknik

Mesofil process, 38 grader.
Propelleromrörd huvud- och efterrötkammare.
Blandningsbrunn för att kunna ta emot externt material.

Process

Övrigt

Leverantörer

Company Kontakt Contact details
Götene Gårdsgas Adam Jansson 070-5749940
 • Hitta till oss

  Adress

  Brunsbo Gård
  532 94 Skara
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  0046 520 136 04

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss