Lillesjöverket, kraftvärmeverk i Uddevalla

Uddevalla Energi äger ett flertal värmeproduktionsanläggningar, däribland Lillesjöverket. Verket stod klart för kommersiellt bruk 2008 och invigdes högtidligt av HKH Kronprinsessan Victoria i januari 2009.

 
Lillesjöverket är en avfallseldad kraftvärmeanläggning som producerar både el och värme och utgör 2/3 av värmeproduktionen inom Uddevalla Energi. Anläggningen fungerar som Uddevalla Energis basproduktion av värme. Som bränsle används hushållsavfall och verksamhetsavfall, till största delen från regionen. Tack vare en mycket avancerad reningsutrustning är Lillesjöverket ett av Sveriges effektivaste avfallseldade kraftvärmeverk

Fakta

Fakta Lillesjöverket

Lillesjöverket är vår största produktionsanläggning och en av våra ögonstenar. Verket blev klart och invigdes högtidligt av HKH Kronprinsessan Victoria år 2009. Lillesjöverket är en avfallsförbränningsanläggning, där vi eldar brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall. I dagsläget kommer våra bränslen från regionen.

Vi har tillstånd att elda 98 000 ton avfall. Det ger oss 200 000 MWh värme, vilket motsvarar 2/3 av hela årsproduktionen av värme. Dessutom producerar vi 60 000 MWh el. Vi ansöker i dagsläget om att få elda 130 000 ton avfall årligen.

Självklart har vi restprodukter från vår produktion. Både aska, spillvatten och kondensat. Askan kan delas upp i två varianter, dels bottenaska och dels flygaska. Bottenaskan används, efter metallseparering, som sluttäckningsmaterial på soptippen Havskuren i Uddevalla efter att det blandats med slam från kommunens reningsverk.

Flygaskan används, efter stabilisering, som landutfyllnadsmassa på Langöya i Norge. Det renade spillvattnet kontrolleras noga. Tack vare Uddevallas placering vid havet har vi en ypperlig mottagare att ta emot vårt spillvatten, nämligen Byfjorden, en del av havet. Vårt lilla tillflöde stör inte saltbalansen i havet.

Miljöfrågor kräver engagemang, tålamod och framförhållning.

Hela vår verksamhet bygger självklart på miljöarbete ur ett helhetstänkande. Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt och förbättras ständigt för att möta nya mål och strängare miljökrav. Vi arbetar hela tiden för att minimera vår egen miljöpåverkan. Genom att investera i ny teknik och kunskap får vi effektivare metoder att hantera avfall och rena våra utsläpp på bästa möjliga sätt för miljön. Vårt arbete är beroende av kompetent personal, miljömedvetna entreprenörer och samarbetspartners, och inte minst av våra kunder. Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen. Vi lyfter hela tiden blicken och sätter nya mål inför framtiden. Miljöarbetet blir aldrig fullbordat, utan är en resa som blir lättare ju fler som färdas i samma riktning.
Att utvinna energi ur avfallsförbränning är en ide’ lika enkel som genial. Den passar in i vårt kretsloppstänkande. Avfallet blir en resurs som vi nu tar hand om inom bolaget. En merinvestering i storleksklassen hundra miljoner kronor gjordes på Lillesjöverkets reningsutrustning. Det gjorde att vi fick det absolut senaste inom miljöteknik. Vi kunde ha använt en enklare rökgasrening, men det strider mot vår miljöpolicy. Vi arbetar i samhällsnyttans tjänst och har fått ett förtroende från medborgarna att arbeta för ett långsiktigt och uthålligt samhälle.
Globalt innebär avfallsförbränning i kraftvärmeverk en förbättring för miljön. EU:s direktiv mot förbud av deponering av brännbart material innebär att avfallet måste tas omhand på ett annat sätt. Uddevalla Energis kraftvärmeverk blir därför en del av kretsloppet för att hantera material och resursflöden. Istället för att avfallet deponeras och ger växthuspåverkande utsläpp som metangas kan vi istället under strängt kontrollerande och renande former
energiåtervinna materialet och omvandla avfallet till en ny resurs i form av el och värme.
Genom lokal förnyelsebar elproduktion tränger vi undan behov av import av el. Denna typ av elproduktion brukar räknas som undanträngande av el producerad på marginalen. Det innebär att vi kan bidra med att minska ett samhällsproblem genom att behov av elproduktion från kolkondensverk kan minskas. Det leder till minskade utsläpp av negativa klimatgaser som fossil koldioxid, kväveoxider och svaveldioxider.

Regional förbättring

Deponiförbud av brännbart material innebar att stora mängder brännbart avfall passerade Uddevalla för transport till avfallsanläggningar. Genom byggnation av Lillesjöverket kunde antal transporter minskas och transportvägar kortas. Det förbättrade luftkvaliteten regionalt genom minskning av kolväten, koldioxider.

Lokal förbättring

Genom byggnation av Lillesjöverket kunde Uddevalla Energi fasa ut i princip all fossilolja ur systemet. Det har gett en bättre lokalmiljö i Uddevalla genom minskning av både koldioxid och kväveoxider.

Anläggningsinformation

Produktions-siffror

År 2011 Producerad fjärrvärme 189 GWh, Producerad el 58 GWh.
År 2010 Producerad fjärrvärme 203 GWh, Producerad el 57 GWh.

Använd teknik

Panna: Fisia Babcock (Rosterpanna) 42MW
Turbin: MAN –Turbo 10 MW
Generator: Elin
Rökgasreningsteknik: Torr och våt rökgasrening med katalysator och efterföljande rökgaskondensering.
Vattenrening: Reningsstegen består huvudsakligen av ett flertal lagrings- och reaktionstankar. Där sker kemisk rening, filtrering och avvattning.
Styrning: CMS-/Operatörssystem
Fjärrvärmesystem: 10 mil

Kuriosa

Fastighetstomten är 80 000 m².
Verket är 40 m högt och 20 m brett och 130 m långt.
Skorstenen är 70 m hög och 7,5 m i diameter.
Väggarna är 70 cm tjocka.
Avfallbunkern är 840 m² invändigt.
Eldstaden har en yta på 45 m².
Vi eldar 11 ton avfall per timma.
1 m³ sopor väger ca 450 kg.
Traversskopan tar 6 m³ i varje lyft.
Det kommer 20-30 lastbilar varje vardag med avfall.
Ångas tryck i turbinen är 40 gånger högre än lufttrycket.
Ackumulatortanken rymmer 10 000 m³ vatten och är 40 m hög och 18 m i diametern. Det ger ett marktryck på 40 ton/m².
Verket innehåller 1 700 ton stål i form av armeringsjärn.
Det går åt 20 000 m³ betong.
Verket har 50 ton koppar inbyggt i huset främst som kabel, vattenrör och transformatorer.
Kabel för ytterbelysningen runt om är 1 800 m.
Kanalisation utanför huset för el/tele/data är 1 mil lång.

Process

Hur går processen till på Lillesjöverket?

Cirka trettio bränsletransporter kommer dagligen till Lillesjöverket. Transporterna kommer med brännbart verksamhetsavfall och hushållssopor, allt från vår närliggande region. När vi eldar bränsle i vår panna värms vattnet så mycket att det förångas och blir till överhettad ånga. Denna ånga leds till en turbin som i sin tur driver en generator. Då bildas el som vi levererar ut till elnätet och säljer.

Efter turbinen kondenseras ångan till varmt vatten och som sedan pumpas tillbaka till pannan igen för ny upphettning. Samtidigt värms fjärrvärmevatten upp. Med hjälp av pumpar cirkulerar fjärrvärmevattnet runt i vårt kulvertsystem ut till våra kunder och tillbaka till Lillesjöverket för att värmas upp igen. För att utjämna kundernas behov finns en ackumulatortank installerad på Lillesjö.

Från pannan går rökgaserna in i flera reningssteg där svavel, saltsyra, stoft och dioxiner renas bort. Vi har köpt in den bästa tillgängliga reningsutrustningen som finns för att vara säkra på att kunna erbjuda en miljövänlig produkt. Det som kommer ut från värmeprocessen är aska och slagg som skickas för återvinning. Här styrs vi av hårda krav och regler om hur det ska tas omhand.

Spillvatten och kondensat som bildas innehåller mycket salter. Lillesjöverkets placering i Uddevalla vid Byfjorden gör att vi har en lämplig mottagare av vattnet, eftersom vårt utsläpp inte påverkar saltbalansen i havet. Därmed sluts kretsloppet.

Vi styr och övervakar värmeprocesserna dygnet runt från vårt kontrollrum på Lillesjöverket. Dagliga kontroller görs flera gånger så att vi inte överskrider våra riktvärden för utsläpp till luft, vatten och mark. Varje dag besöker vi och ser till våra anläggningar som ligger utanför Uddevalla stad för att försäkra oss om att allt är som det ska och att de går med optimal drift.

Övrigt

EU´s avfallstrappa

Tänk framåt. Tänk stort.

Efterfrågan på råvaror ökar, naturresurserna krymper och klimatet förändras. För att inte försämra förutsättningarna för vår Moder jord ytterligare måste vi tänka ännu mer på kretsloppet och utöka våra systemgränser och se våra handlingar i ett större perspektiv. Det handlar om att se och utnyttja den potential som våra resurser har. Vi ser oss som en del i ett kretslopp där vikten av att använda våra resurser på optimalaste sättet är prioriterat. Vi sätter inte våra systemgränser runt vår husknut utan ser vår insats och påverkan ur både lokalt och globalt perspektiv. Vi måste tänka stort och framåt.

Det främsta syftet med EU:s avfallstrappa är att ha en gemensam syn och mål för hur avfall inom Europa ska behandlas. Trappan består av fem steg:

Målet är att stanna så högt upp i trappan som möjligt, det vill säga att inte generera något avfall alls utan att spara på våra naturresurser. Det är naturligtvis idealet, men svårare i praktiken. Arbetet börjar hos producenterna. Som producent handlar det om att se över produktionen så att mängden spill minimeras. Men det handlar även om att materialet i produkterna antingen ska kunna återanvändas eller återvinnas som material eller energi. Som konsument är vikten av val av produkter och sortering av soporna en viktig faktor som spelar stor roll för vilket steg i avfallstrappan som resurserna hamnar på. Genom att följa avfallstrappan tar vi vara på varje resurs egenskaper och utnyttjar den så högt upp i trappan som möjligt. Det utesluter att stora mängder material hamnar på deponi i onödan.

Leverantörer

Company Kontakt Contact details
Fisia Babcock Environment GmbH
MAN Diesel & Turbo SE
 • Hitta till oss

  Adress

  Nitstansvägen 2
  451 55 Uddevalla
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 09

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss