Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Töreboda

Naturbruksgymnasiet Sötåsen ägs och drivs av Västra Götalandregionen. Skolan ligger utanför Töreboda och har idag ca 260 elever som kombinerar sina gymnasiestudier med stort intresse för djur, natur, miljö, blommor och teknik. Lantbruket består av växtodling och djurproduktion. Biogasanläggningen togs i drift under 2008 och bygger på en mesofil rötningsprocess. Anläggningen används i utbildningssyfte och dessutom utförs tester i biogasoptimering på anläggningen. Idag produceras el och värme av biogasen men målet är att producera fordonsgas. Elen och värmen används för skolans förbrukning. Rötresten används i växtodlingen.

 

 

 

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen tar hand om gödseln från skolans 40 suggor och 75 mjölkkor. Ca 500 m3 fastgödsel från suggorna och 2500 ton flytgödsel från mjölkkorna används på årsbasis. Under en försöksperiod användes även kycklinggödsel som substrat vilket gav ett bra gasutbyte. Rötresten används i växtodlingen. Biogasanläggningen genererar årligen ca 90 000 Nm3 rågas vilket omsätts till ca 800 000 kWh. Av detta utgör elproduktion 121 000 kWh, värmeproduktion 478 000 kWh, värme till processen 121 000 kWh samt förluster 80 000 kWh.

Anläggningen är byggd av Västra Götalandsregionen på ett naturbruksgymnasium för att användas i studiesyfte och stimulera utökad biogasproduktion från jordbrukets restprodukter. Skolan har som mål att producera fordonsgas av biogasen. Skolan samarbetar med Hushållningssällskapet och JTI i försök med syfte att driftoptimera biogasprocesser.

Övergripande beskrivning om anläggningens process

Till rötkammaren finns det två olika inmatningssystem, ett för flytande material i form av flytgödsel, ett för fast material. Flytgödseln pumpas in från skolans pumpbrunn. Det fasta materialet rivs av en sönderdelningsutrustning och skruvas sedan in i rötkammaren. I rötkammaren rötas materialet i 38 grader. Omrörningen sker via en propelleromrörare. Det finns även två olika sätt att röra om i botten av rötkammaren - en dränkbar pumpomrörare och en pumpomrörning. Den totalomrörda kammaren bräddas över till en efterrötkammare. I efterrötkammaren finns en propelleromrörare. Från efterrötkammaren bräddas materialet ut i rötrestlagret. Gasen som bildas i efterrötkammaren och huvudrötkammaren tas ut i toppen på kamrarna och leds till vattenkondensbrunnen och till en kylslinga för att rena gasen. Därefter kan gasen antingen lagras i lågtryckslagret, förbrännas via en gasmotorgenerator som producerar el och värme, eller förbrännas i en gaspanna som producerar enbart värme. Huvudrötkammaren värms med värme från gasmotorgeneratorn eller gaspannan. Efterrötkammaren kyls genom värmeväxling med pumpbrunnen som förvärms.
Se vidare processbild.

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används på gården för el- och värmeproduktion och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för el- och värmeproduktion.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln.
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna.
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och bidrar till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Övrigt av intresse

Anläggningen var en av de första gårdsbaserade biogasanläggningarna i Sverige. Den är byggd för att inspirera och förmedla kunskap om biogas till blivande och befintliga lantbrukare.

Teknisk anläggningsinformation

Produktionssiffror

Beräknad produktion:
Total energiproduktion: 800 000 kWh
Elproduktion:121 000 kWh
Värmeproduktion: 478 000 kWh
Värme till processen: 121 000 kWh
Förluster: 80 000 kWh

Använd teknik

Mesofil process dvs 38 grader.
Propelleromrörd huvud- och efterrötkammare.
Bottenomrörning i huvudrötkammaren sker via dränkbar propeller och pumpomrörning.
En sönderdelningsutrustning finns vilket ger möjlighet att använda fasta substrat, t ex halmrikt material.

Process

Övrigt

Leverantörer

Company Kontakt Contact details
Götene Gårdsgas Adam Jansson 070-5749940
 • Hitta till oss

  Adress

  Naturbruksgymnasiet SÖTÅSEN
  545 91 Töreboda
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  0046 520 136 04

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss