Qvantenburgs Säteris biogasanläggning, Mellerud/Brålanda

Qvantenburgs Säteri AB är ett lantbruksföretag som bedriver växtodling, smågris- och slaktsvinsproduktion, vindkraftverk och en biogasanläggning. Huvudgården ligger i Mellerud kommun. Företagets biogasanläggning togs i drift under oktober 2012. Anläggningen rötar i huvudsak egen svingödsel och slakteriavfall.

Biogasanläggningen ingår i konceptet Biogas Brålanda, vilket innebär att anläggningen levererar gas via ett gasnät till en uppgraderingsanläggning. Denna ägs och drivs av Biogas Brålanda AB som förädlar gasen till fordonsgas och distribuerar till kunder.
    

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen förädlar svingödsel och slakteriavfall till bra gödsel med mera lättillgängligt kväve. Gödseln kommer från smågrisproduktion på den egna gården och en egen slaktsvinsproduktion på en närliggande gård. Transporten av gödsel och rötrest mellan gårdarna och biogasanläggningen sker via lastbilstransporter.

Biogasanläggningen ingår i Biogas Brålanda där flera gårdar är sammanbundna med gasnät för att kunna transportera biogas till en central uppgraderingsanläggning. Biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet och säljs vidare till en lokal tankstation, eller distribueras vidare för försäljning.

Övergripande beskrivning av anläggningens process

Substraten kan antingen pumpas in från den egna gården, köras med lastbil eller, om det är ett fast substrat, mixas in till en mottagningsbrunn där allt substrat blandas in och utgår ifrån. Från mottagningsbrunnen matas substraten via anläggningens pump in till rötkammaren. Omrörningen i rötkammaren sker genom en snedställd propelleromrörare som sitter i toppen av rötkammaren samt en dränkbar propelleromrörare som är monterad i botten av rötkammaren. Från rötkammaren pumpas rötresten över till en efterrötkammare där rötresten kyls ner innan den slutligen pumpas över till ett av rötrestlagren.
Rötkammaren värms med en gaspanna, som även fungerar som en gasfackla, genom att det finns en kylare monterad på taket av teknikboden. Gasen leds via efterrötkammaren och genom en markslinga för att kylas så att kondensvatten fälls ut. Därefter leds gasen via en kompressor som tryckhöjer gasen till leveranstryck, vilket är ca 1 bar. Innan gasen levereras ut på gasnätet torkas gasen, med en gaskylare och en absorbtionstork, ner till en daggpunkt på 2°C.

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används för fordonsbränsle och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för fordonsbränsle.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln.
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna.
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och bidrar till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Övrigt

Anläggningen har en enkel men mycket funktionell teknik vilket gör anläggningen kostnadseffektiv. Anläggningen ingår i Biogas Brålanda, med ett gasnät för att transportera gasen, vilket är unikt i Sverige och Europa.

Tekniskt

Produktionssiffror

730 000 Nm3 biogas/år
4280 MWh

Använd teknik

Mesofil process, dvs 37˚C.
Dränkbara omrörare i mottagningsbrunn och efterrötkammare. Snedställd och dränkbar propelleromrörning i rötkammaren. Kyld rötrest för att återvinna energi för att värma mottagningsbrunnen. Uppvärmning av rötkammaren sker via en gaspanna som också fungerar som en fackla genom att bränna gasen och sedan kyla överskottsvärme.

Process

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  2159
  464 93 Mellerud
  Sverige

  Kontakt

  Qvantenburgs Säteri AB

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 07

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss