Tängelsbols biogasanläggning, Mellerud/Brålanda

Sylves Lantbruk HB är ett företag som bedriver växtodling, suggpool, vindkraftverk och en biogasanläggning, Huvudgården ligger i Mellerud kommun. Biogasanläggningen togs i drift under oktober 2012. Anläggningen rötar i huvudsak egen svingödsel, grannens nötgödsel, slakteriavfall och restprodukter från en godisfabrik.

Biogasanläggningen ingår i konceptet Biogas Brålanda, vilket innebär att anläggningen levererar gas via ett gasnät till en uppgraderingsanläggning. Denna ägs och drivs av Biogas Brålanda AB som förädlar gasen till fordonsgas och distribuerar till kunder.
    

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen förädlar svingödsel, nötgödsel och slakteriavfall till ett bra gödselmedel med mera lättillgängligt kväve. Transporten av gödsel och rötrest sker via lastbilstransport.
Biogasanläggningen ingår i Biogas Brålanda där flera gårdar är sammanbundna med gasnät för att kunna transportera biogas till en central uppgraderingsanläggning. Biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet och säljs vidare till en lokal tankstation, eller distribueras vidare för försäljning.

Övergripande beskrivning av anläggningens process

Substraten kan antingen pumpas in från den egna gården, köras med lastbil eller, om det är ett fast substrat, mixas in till en mottagningsbrunn där allt substrat blandas in och utgår från.
Från mottagningsbrunnen matas substraten via en macereator genom en värmeväxlare där substratet värms innan det går in till rötkammaren. Omrörningen sker genom en omrörare som sitter i botten på rötkammaren. Det finns även en omrörare med en tratt (shooter) som suger från ytan på rötkammaren och ger en rotation uppifrån och ned. Från rötkammaren bräddas rötresten över till en efterrötkammare där rötresten kyls ned innan den transporteras iväg med lastbil till rötrestlagren.
Rötkammaren värms upp med värmeväxlare och värmepumpar från efterrötkammaren för att minimera anläggningens energiförbrukning samt att kyla ner rötresten under 20°C. Vintertid tillsätts även värme från en gaspanna. Rötprocessen är mesofil, dvs en temperatur på 37°C. Gasen leds till en kompressor som tryckhöjer gasen som sedan kyls ner till en daggpunkt under 2°C.

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används för fordonsbränsle och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för fordonsbränsle.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln.
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna.
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och bidrar till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Övrigt

Fastgödselinmatning via en fodermixer och en macereator.
Anläggningen har en ny omrörningsteknik med propelleromrörare och en shooter (tratt) som suger från ytan på rötkammaren. Rötkammaren värms med värmepumpar och gaspanna. Anläggningen ingår i Biogas Brålanda, med ett gasnät för att transportera gasen, vilket är unikt i Sverige och Europa.

Tekniskt

Produktionssiffror

631 085 Nm3 biogas/år
3698 MWh

Använd teknik

Mesofil process, dvs 37˚C.
Dränkbara omrörare i mottagningsbrunn och efterrötkammare. Fastgödselinmatning till mottagningsbrunnen. Ny propelleromrörning med tratt, för rötkammaren. Kyld rötrest för att återvinna energi till att värma rötkammaren. Värmepump och gaspanna för uppvärmning av rötkammaren.

Process

Övrigt

Leverantörer

 • Hitta till oss

  Adress

  TÄNGELSBOL 1
  464 66 Mellerud
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  +46 520 135 07

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss