Viken Biogas

Viken Biogas är beläget på gården Viken strax utanför Falköping. Gården, Nötcenter Viken, är en försöksgård som ägs av Lantmännen.

Viken Biogas är ett samarbete mellan Nötcenter Viken och Göteborg Energi. Göteborg Energi äger och driver biogasanläggningen. Anläggningen beräknas ge cirka 2 GWh biogas per år, vilket motsvarar den mängd drivmedel som behövs för att driva 200 personbilar som kör 1 700 mil per år. Växthusgaserna minskar därmed med 530 ton koldioxid per år.

Nötcenter Viken har ca 500 mjölkkor och lika många ungdjur. I biogasanläggningen rötas gödseln från gården. Gasen transporteras via en fem kilometer lång gasledning till en uppgraderingsanläggning i Falköping. Totalt kommer Viken Biogas att röta 21 000 ton gödsel per år. Göteborg Energi har flertalet rötningsanläggningar varav denna anläggning är bolagets första gårdsbaserade. Anläggningen togs i drift 2011 och bygger på en mesofil rötningsprocess (37°C). Anläggningen är utvecklad för att hålla nere investeringskostnader genom att ha effektiva och enkla konstruktioner av bl. a. rötkammaren.

Fakta

Anläggningsfakta

Biogasanläggningen tar hand om gödseln från gårdens 500 mjölkkor med rekrytering. Biogasanläggningen ingår i Göteborg Energis satsning på biogasproduktion i Falköping, där Göteborg Energi sedan tidigare driver en uppgraderingsanläggning i anslutning till biogasproduktionen vid kommunens avloppsreningsverk. Gasen säljs till den lokala publika tankstationen som drivs av Fordonsgas Sverige. Viken Biogas lämpar sig väl för besök då Nötcenter Viken även har annan intressant utveckling inom nötproduktion att beskåda. Det finns bra möteslokaler som kan nyttjas.

Övergripande beskrivning av anläggningens process

Anläggningen består av sex rötkammare som är uppdelade i tre linjer med två rötkammare i serie i varje linje. Gödseln pumpas till en blandningsbrunn, och vidare till de olika rötlinjerna genom en gemensam pump i teknikhuset. Det är samma pump som pumpar ut från rötlinjerna. Rötkamrarna värms via en gaspanna genom ingjutna vattenslingor i bottenplattan. Gasen som produceras samlas upp i toppen på rötkammaren och det är gasen som spänner duken på rötkammaren. Den producerade gasen renas och transporteras till Falköping för uppgradering till fordonsgas.

Positiva miljöegenskaper

Anläggningen ger en positiv miljöeffekt eftersom metanet i gödseln, som annars kan avgå till atmosfären, tas om hand och utnyttjas för biogasproduktion. Klimatpåverkan av metangasen minskar därmed. Den producerade biogasen används för fordonsbränsle och därmed minskas användningen av fossila råvaror. Biogasproduktionen ger således en dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp av metan från djurhållningen, gödsellagringen och gödselspridningen samt minskad användning av fossila råvaror för fordonsbränsle.

Ytterligare positiva miljöeffekter:
- Luktreducering av gödseln vid spridning
- Rötresten sprids som gödselmedel på åkrarna
- Rötresten har större andel lättillgängligt kväve för växterna. Därmed förbättras kväveutnyttjandet och kan bidra till mindre risk för kväveförluster genom ammoniakavgång och nitratläckage.
- Antalet groende ogräsfrön i gödseln minskar genom rötningen. Detta bidrar till minskad ogräsbekämpning, både kemiskt och mekaniskt (med maskiner).

Övrigt

Anläggningen är unik i Sverige med att röta gödsel genom sin enkla och effektiva konstruktion av bl a rötkamrarna. Unikt med anläggningen är också att den bygger på sex mindre rötkammare mot normalt en-två. Gasen som produceras levereras via ett gasnät till en central uppgradering som även uppgraderar gas från kommunens reningsverk.
Ur besökssynpunkt är även Viken Nötcenter intressant då det är Lantmännens och husdjursföreningarnas försöksgård med många intressanta försök.

Teknisk anläggningsinformation

Produktionssiffror

450 000 Nm3 biogas/år

Använd teknik

Mesofil process (37°C)
Rötning i tvåstegskammare med snedställd propelleromrörare. Enkel och kostnadseffektiv konstruktion av pumpar och byggnadsmaterial, med låg investeringskostnad.

Process

Övrigt

Leverantörer

Company Kontakt Contact details
BioWaz
 • Hitta till oss

  Adress

  VIKEN 5
  521 91 Falköping
  Sverige

  Kontakt

  Eva Fock

  Telefon

  För bokning
  Tel +46 520-135 09

  Internet

  Vår webbsida

  E-posta oss